Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č.442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. resp. podle pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro školské úřady, Českou školní inspekci a ředitele škol, předškolních a školních zařízení. 

1. Oficiální název organizace

Mateřská škola Pavlov, okres Břeclav, příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení

 • Zřizovatel: Obec Pavlov

Škola je zaregistrována v Rejstříku škol MŠMT od 1.1.2003 pod číslem IZO 600111822

 • IČ: 750 244 62
 • Webové stránky mspodpalavou.cz
 • Zřizovací listina je uložena a k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy.
 • Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování předškolního vzděláváni podle ustanovení zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
 • Příspěvková organizace jako školní jídelna poskytuje školní stravování pro děti mateřské školy, její činnost se řídí zákonem číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

3. Organizační struktura

Organizační složky školy:

 • Mateřská škola
 • Zařízení školního stravování – školní jídelna a výdejna

Ředitelka:

 • Mgr. Alena Sedláčková
 • Ředitelka je statutárním orgánem příspěvkové organizace a jejím jménem činí právní úkony ve všech věcech.

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa

Mateřská škola Pavlov, okres Břeclav, příspěvková organizace

23.dubna 10, 69201 Pavlov

Adresa pro osobní návštěvu

Mateřská škola, 23.dubna 10, Pavlov

Mateřská škola, Ořechová 135, Horní Věstonice

Telefonní čísla

Tel.: 774 74 24 24 - pracoviště Pavlov

Tel.: 774 74 24 25 - pracoviště Horní Věstonice

Adresa internetové stránky

Datová schránka

cu6kwxk

5. Bankovní spojení, číslo účtu

č.ú. 2701229659 / 2010

6. Identifikační číslo (IČ)

 • 750 244 62 

7. Dokumenty

8. Daňové identifikační číslo (DIČ)

 • Škola není plátcem DPH

9. Žádost o informace

 • Právo na informace je zakotveno v Listině práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • Žadatelem o informaci může být každá fyzická či právnická osoba. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu MŠ, prostřednictvím DS nebo telefonicky. Příjem žádostí a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11. Opravné prostředky

 • Řídí se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Odvolání se podává k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše. Odvolání lze podat pouze písemnou formou. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu nebo název a sídlo fyzické či právnické osoby (bylo-li o informaci žádáno jejím jménem), v čem je spatřeno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. Pokud všechny tyto údaje odvolání neobsahuje nebo není podáno písemně, škola odvolání odloží.

12. Formuláře

13. Popisy postupů a návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení běžných životních situací včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete zde:

14. Předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů

 • ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších úprav
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zákonů
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vydané právní předpisy – vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

 1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích
  Formát A4 jednostranný……………………………………….….…………2,00 Kč/A4
  Formát A4 oboustranný……………………………………….…….……….3,00 Kč/A4
 2. Za odeslání informace
  Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku
 3. Další věcné náklady
  Dle formy poskytované informace
 4. Osobní náklady
  Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu…………………………………………………….….150,00 Kč/hod.
 5. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.

16. Licenční smlouvy

 • Mateřská škola nemá žádné licenční smlouvy

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V listinné podobě v ředitelně MŠ